Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tự phụ, kiêu ngạo

    * Các từ tương tự:
    conceitedly, conceitedness