Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-involved /'selfin'vɔlvd/  

  • Tính từ
    co vào bản thân mình