Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc) thuyết ta là nhất, (thuộc) thuyết ta là trên hết
  tự cao tự đại
  ích kỷ

  * Các từ tương tự:
  egotistically