Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceitedly /kən'si:tidli/  

  • Phó từ
    [một cách] tự phụ, [một cách] kiêu ngạo