Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-important /selfim'pɔ:tənt/  

  • Tính từ
    hợm hĩnh