Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-centred /,self'sentəd/  

  • Tính từ
    (Mỹ self-centered)(nghĩa xấu)
    tự cho mình là trung tâm

    * Các từ tương tự:
    self-centredness