Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-satisfied /self'sætisfaid/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    tự mãn
    a self-satisfied attitude
    thái độ tự mãn