Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  chảy nước mũi; đầy mũi dãi
  a child with a snotty nose
  cháu bé mũi chảy nước; cháu bé mũi thò lò
  giặt khăn tay đầy mũi dãi của nó
  (cách viết khác snotty nosed) (nghĩa xấu) kiêu kỳ

  * Các từ tương tự:
  snotty-nosed