Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngạo nghễ, ngạo mạn
  an arrogant tone of voice
  giọng ngạo mạn

  * Các từ tương tự:
  arrogantly