Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complacent /kəm'pleisnt/  

 • Tính từ
  (+ about)
  tự mãn, thỏa mãn
  a complacent smile
  nụ cuời tự mãn

  * Các từ tương tự:
  complacently