Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stuck-up /,stʌk'ʌp/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hợm mình, kiêu kỳ