Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    hợm mình học đòi làm sang

    * Các từ tương tự:
    snobbishly, snobbishness