Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narcissistic /nɑ:sə'sistik/  

  • Tính từ
    (tâm lý học)
    quá tự mê