Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egocentric /,egəʊ'sentrik/  /,i:gəʊ'sentrik/

  • Tính từ
    thói cho mình là trọng tâm

    * Các từ tương tự:
    egocentrically, egocentricity