Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Ê-cốt) đầy kiêu hãnh; tự cao, tự phụ
    tự hào

    * Các từ tương tự:
    pridefully, pridefulness