Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chuyển lậu (hàng hóa); buôn lậu
  smuggle goods across a frontier
  chuyển lậu hàng hóa qua biên giới
  đưa lén
  smuggle people out of the country
  đưa lén người vượt biên
  smuggle a letter out of prison
  chuyển lén một bức thư ra nhà tù

  * Các từ tương tự:
  smuggler