Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holier-than-thou /həʊliəðan/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    tự cho mình đạo đức hơn người; tự cho là đúng đắn