Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presumptuous /pri'zʌmpt∫uəs/  

 • Tính từ
  quá tự tin
  cả gan
  anh ta cả gan loan báo trước khi quyết nghị được thông qua

  * Các từ tương tự:
  presumptuously, presumptuousness