Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  của nó, cửa hắn, của ông ấy
  his hat
  cái mũ của hắn
  James has sold his car
  James đã bán chiếc xe của nó
  Đại từ
  cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy
  that book is his
  cuốn sách này là của nó

  * Các từ tương tự:
  Hispanic, hispanism, hispid, hispidity, hiss, hissop, hist, histamin, histamine