Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hạ mình, hạ cố
  she's so condescending
  cô ấy hạ mình quá

  * Các từ tương tự:
  condescendingly