Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toffee-nosed /'tɒfinəʊzd/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    kiêu kỳ