Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemptuous /kən'tempt∫ʊəs/  

 • Tính từ
  (+ of)
  khinh bỉ, khinh thường
  a contemptuous attitude
  thái độ khinh bỉ
  be contemptuous of public opinion
  khinh thường dư luận

  * Các từ tương tự:
  contemptuously, contemptuousness