Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemptuousness /kən'temptjuəsnis/  

  • Danh từ
    sự khinh bỉ, sự khinh miệt, sự khinh người