Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [đầy] khinh bỉ, [đầy] khinh miệt
  a scornful smile
  cái cười đầy khinh bỉ
  scornful of the greed of others
  khinh bỉ tính tham lam của người khác

  * Các từ tương tự:
  scornfully