Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giễu cợt, nhạo báng

    * Các từ tương tự:
    sneeringly