Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperious /im'piəriəs/  

 • Tính từ
  hống hách
  an imperious gesture
  điệu bộ hống hách

  * Các từ tương tự:
  imperiously, imperiousness