Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condescendingly /,kɒndi'sendiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] hạ mình, [một cách] hạ cố