Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-handed /,hai'hændid/  

 • Tính từ
  cậy quyền cậy thế
  a high-handed action (person)
  hành động (người) cậy quyền cậy thế

  * Các từ tương tự:
  high-handedly, high-handedness