Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, iest)
  mạnh, hùng mạnh
  a mighty wind
  gió mạnh
  a mighty nation
  một quốc gia hùng cường
  to lớn, bao la, hung vĩ
  mighty mountain peaks
  những đỉnh núi hùng vĩ
  the mighty ocean
  đại dương bao la
  high and might
  xem high
  the pen is mightier than the sword
  xem pen
  (khẩu ngữ, Mỹ)
  rất; cực kỳ
  mighty good
  rất tốt
  ông ta rất hài lòng với chính mình