Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, iest)
    kềnh càng; cồng kềnh
    a bulky parcel
    một gói đồ kềnh càng