Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có tác dụng mạnh
  a potent medicine
  vị thuốc có tác dụng mạnh
  mạnh
  potent weapons
  vũ khí mạnh
  có sức thuyết phục mạnh
  potent arguments
  lý lẽ có sức thuyết phục mạnh
  không liệt dục

  * Các từ tương tự:
  potentate, potential, Potential entry, Potential national income, Potential output, Potential Pareto improvement, potentialise, potentiality, potentialize