Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potentate /'pəʊtnteit/  

  • Danh từ
    vua chuyên chế