Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Potential national income   

  • (Kinh tế) Thu nhập quốc dân tiềm năng