Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potentialize /pə'tenʃəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho tiềm tàng