Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compelling /kəm'peliŋ/  

 • Tính từ
  hấp dẫn
  a compelling adventure story
  truyện phiêu lưu hấp dẫn
  có tính chất ép buộc
  a compelling reason
  lý do có tính chất ép buộc