Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mạnh mẽ
  a forceful style
  văn phong mạnh mẽ

  * Các từ tương tự:
  forcefully, forcefulness