Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] động lực
  năng động
  a dynamic personality
  cá tính năng động
  Danh từ
  động thái

  * Các từ tương tự:
  dynamic address translation, dynamic allocation, dynamic allocation interface routine (DAIR), dynamic data exchange (ĐE), dynamic device reconfiguration, Dynamic economics, dynamic element, Dynamic externalities, dynamic link library (DLL)