Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bằng vũ lực
  a forcible entry into a building
  sự xông vào nhà bằng vũ lực
  mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục
  a forcible argument
  một lý lẽ đầy sức thuyết phục

  * Các từ tương tự:
  forcible-feeble, forcibleness