Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efficacious /,efi'kei∫əs/  

 • Tính từ
  có hiệu quả, công hiệu, hiệu nghiệm
  an efficacious treatment
  cách chữa trị công hiệu

  * Các từ tương tự:
  efficaciously, efficaciousness