Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

efficaciously /,efi'kei∫əsli/  

  • Phó từ
    một cách công hiệu