Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effectual /i'fekt∫ʊəl/  

 • Tính từ
  (không dùng nói về người)
  có hiệu quả
  take effectual measures
  thực hiện những biện pháp có hiệu quả

  * Các từ tương tự:
  effectuality, effectually, effectualness