Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bìa sách
  vải viền mép
  Tính từ
  binding on (upon) somebody
  ràng buộc
  the agreement is binding on both parties
  hiệp định ràng buộc cả hai bên