Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bandage /'bændidʒ/  

 • Danh từ
  băng (để băng vết thương...)
  Động từ
  quấn băng, băng bó (vết thương...)

  * Các từ tương tự:
  bandager