Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xi-măng
  chất gắn (như xi-măng)
  chất trám răng
  Động từ
  trát xi-măng
  (nghĩa bóng) thắt chặt, gắn bó
  cement a friendship
  thắt chặt tình hữu nghị
  cement A and B [together]
  gắn A và B với nhau như bằng xi măng
  anh ta gắn các viên gạch vào đúng chỗ với xi-măng

  * Các từ tương tự:
  cementation, cementer, cementing, cementite, cementitious