Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vữa, hồ
  Động từ
  trát vữa vào
  Danh từ
  sung cối
  under mortar fire
  dưới hoả lực của súng cối
  cối [để] giã

  * Các từ tương tự:
  mortar board, mortar-shell, mortaring