Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  keo, hồ
  Động từ
  glue A [to (onto) B] ; glue A and B [together]
  dán bằng keo (hồ)
  glue wood onto (tometal
  dán gỗ vào kim loại
  gắn hai miếng gỗ vào nhau
  glued to something
  dán vào (nghĩa bóng)
  mắt nó cứ dán vào màn truyền hình

  * Các từ tương tự:
  glue sniffing, glue-pot, glued, glueing, gluey, glueynis