Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kết hợp; phối hợp
  thành công đạt được do sự phối hợp cố gắng của toàn đội
  kết hợp công việc với vui chơi
  (hóa học) hóa hợp
  hydro và oxy hóa hợp với nhau hình thành nước
  Danh từ
  (kinh tế) các-ten
  như combine-harvester

  * Các từ tương tự:
  combine-harvester, combined, combiner