Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thống nhất; hợp nhất
    Tây Ban Nha đã thống nhất vào thế kỷ mười sáu