Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coalesce /kəʊə'les/  

  • Động từ
    liên kết, thống nhất
    quan điểm của những lãnh tụ đảng liên kết thành một chính sách nhất quán

    * Các từ tương tự:
    coalescence, coalescent