Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hàn
  weld the pieces of a broken axle
  hàn lại các mảnh của một trục xe bị gãy
  một vài kim loại dễ hàn hơn các kim loại khác
  thống nhất thành một tổng thể hữu hiệu hơn
  thống nhất đám tân binh thiếu huấn luyện thành một lực lượng chiến đấu hữu hiệu hơn
  Danh từ
  mối hàn

  * Các từ tương tự:
  weldability, weldable, welder, welding, weldless